Tuổi chịu trách nhiệm hình sự; năng lực hành vi dân sự

Trả lời:

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự:

"1. Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng".
Về năng lực hành vi dân sự của cá nhân được quy định từ Điều 17 đến Điều 23 Bộ luật dân sự.